Indlæser Begivenheder

I henhold til gældende vedtægter indkaldes til ordinært Landsmøde med følgende dagsorden:

09.30-10.00 Ankomst, registrering samt kaffe/te og rundstykke.

10.00-10.05 Velkomst ved landsformand Tonny Clausen.

10.05-10.15 Fællessang

10.15-12.00 Ordinært Landsmøde med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent, som ikke må være medlem af Hovedbestyrelsen.
 2. Valg af referent og stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning, herunder beretning for Prostatakræftfonden.
 4. Fremlæggelse af årsrapport for det senest afsluttede regnskabsår, med revisionens påtegning, til Landsmødets godkendelse.
 5. Fremlæggelse af aktivitetsplan og budget for indeværende regnskabsår.
 6. Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende regnskabsår.
 7. Behandling af indkomne forslag.

Forslag, som ønskes behandlet på Landsmødet, skal være foreningens sekretariat i hænde senest fire uger før Landsmødet.

 1. Beslutning om antal af Landsmødevalgte bestyrelsesmedlemmer jf. §5, stk. 1., herunder antal valgte i lige og ulige år
 2. Valg til Hovedbestyrelsen iht. vedtægter:
 • Valg af Landsformand i ulige år.
 • Valg af 2-3 best.medlemmer i lige år, og valg af 1-2 best.medlemmer i ulige år.
 • Valg af tre suppleanter.
 1. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.
 2. Valg af kritisk revisor og kritisk revisorsuppleant.
 3. Eventuelt.

12.00 – 13.30  Frokost

13.30-15.00     Dynamiske effekter på sundhedsområdet ved tidlig opsporing af prostatakræft

Jakob Kjellberg,

professor, cand.scient., m.sc., Health Econ, Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, VIVE, giver et overblik over de væsentligste sundhedsøkonomiske elementer, der indgår ved behandling af prostatakræft i dagens Danmark, sammenlignet med et ideal-scenarie med tidlig opsporing, hvor ingen kommer for sent til en helbredende behandling.

 

15.00-15.15     Afslutning ved Landsformanden.

15.15                 Socialt samvær over et glas øl, vand eller vin.

 

Tilmelding og betaling

Deltagelse i Landsmødet er gratis for medlemmer. For ikke-medlemmer koster det kr. 200.

Frokost koster kr. 100 pr. person for både medlemmer og ikke-medlemmer.

Ikke-medlemmer kan således spare kr. 200 på deltagelse ved at blive medlem!

 

Af hensyn til planlægningen ser vi meget gerne, at du tilmelder dig på dette link (- nødvendigt, hvis du ønsker frokost):

PROPA – BilletExpressen Billetsystem – Tilmeldingssystem | PROPA Ordinært Landsmøde

Betalingen/tilmeldingen skal være sket senest fredag den 31. marts 2023     

 

Transport: Der er gode parkeringsforhold ved konferencecentret (gratis).

Bliver man forhindret i at deltage i Landsmødet, er det meget vigtigt at melde afbud. 

Indbetalte beløb for frokost/deltagelse vil blive refunderet, forudsat afbuddet er meddelt PROPAs Sekretariat på sekretariat@propa.dk eller tlf. 33 12 78 28 (kl. 10-14) senest den 17. april 2023.

Hvis der ønskes mere information, kan du kontakte PROPAs Sekretariat på tlf. 33 12 78 28.

 

Vi har brug for din deltagelse! PROPAs Hovedbestyrelse opfordrer vores medlemmer til stort fremmøde ved Landsmødet. Som medlem kan du få lejlighed til at fremkomme med dine synspunkter og gøre din mening gældende! Foreningen står over for mange spændende opgaver og har i den forbindelse stærkt brug for din hjælp i det organisatoriske arbejde. Har du lyst til at deltage i nogle af de mange opgaver, så henvend dig gerne til et af Hovedbestyrelsesmedlemmerne eller til én af vore talrige lokalafdelinger.