Privatlivspolitik for PROPA

Prostatakræftforeningen PROPAs dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Prostatakræftforeningen PROPA er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Landsformanden
Adresse: Jernbanegade 23B, 4000 Roskilde
CVR: 28 87 63 43
Telefonnr.: 33 12 78 28
Mail: sekretariat@propa.dk
Website: www.propa.dk

Behandling af personoplysninger

Vi indsamler Personoplysninger om dig i en række forskellige situationer. Læs mere nedenfor under den kategori, som du er interesseret i:

Brugere af vores hjemmesider

www.propa.dk og www.niudafti.dk

Vi indsamler din ip-adresse, når du bruger vores hjemmeside.

Ip-adresserne indsamler vi via cookies i din browser. Læs mere om vores anvendelse af cookies, hvordan du selv kan bestemme hvilke cookies, der bruges og om vores regler for sletning ved at klikke på ’Cookiepolitik’ knappen, som ligger i bunden af alle sider på propa.dk.

Dette gør vi for at optimere vores hjemmeside og sikre os, at du bliver præsenteret for det indhold, som vi vurderer er mest relevant for dig.
Vores grundlag for denne indsamling er en legitim interesse i at optimere og forbedre vores hjemmeside efter dine behov, og vi vurderer, at vores legitime interesse ikke bliver oversteget af din interesse i ikke at få behandlet dine Personoplysninger.

Vi anvender Google Analytics til indsamling af besøgsstatistik og videregiver i den forbindelse IP-adresser til Google Analytics-GA4. Google kan videregive informationerne til tredjepart, hvor loven kræver dette, eller til tredjepart, som udfører opgaver for dem. Privatlivsvilkårene for Google Analytics accepteres ved besøg på vores hjemmeside www.propa.dk og fremgår af http://www.google.com/privacy.html

Bortset fra i ovenstående tilfælde, videregiver vi ikke data om dig ved anvendelse af vores hjemmeside

Vi opbevarer informationerne i forskellige tidsrum. Du kan se hvor længe ved at klikke på ’Cookiepolitik’ knappen, som ligger i bunden af alle sider på propa.dk.

Modtagere af vores nyhedsbreve

Hvis vi har modtaget din email-adresse i forbindelse med dit medlemskab af PROPA eller din tilmelding til at modtage vores nyhedsbrev, sender vi dig automatisk nyhedsbreve/informationsmails, når der er relevante aktiviteter og nyheder. Vi indsamler følgende informationer, når du er modtager af vores nyhedsbreve/informationsmails:

Adfærdsinformation (det vil bl.a. sige information om, hvorvidt du har modtaget og/eller åbnet nyhedsbrevet)

Vores grundlag for denne behandling er vores aftale med dig som medlem/ modtager af nyhedsbrev og en legitim interesse i at behandle oplysninger om din adfærd, hvor vi vurderer, at vores legitime interesse ikke bliver oversteget af din interesse i ikke at få behandlet dine Personoplysninger.

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet og informationsmails fra os, sletter vi din e-mailadresse i kontaktlisten for modtagelse af nyhedsbrev.

Vi kan fra andre sammenhænge have dine personoplysninger. Disse berøres ikke af en afmelding fra nyhedsbreve, og vi kan derfor fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller andet grundlag, som vi har.

Medlemmer af PROPA

Vi indsamler følgende kategorier af Personoplysninger om dig som medlem af PROPA:

 • Kontaktinformation
 • Indmeldelsesdato
 • Medlemstype
 • Region
 • Betalingsinformationer
 • Medlemshistorik
 • Adfærdsinformation
 • Berigelse af kontaktinformation med evt. pårørende medlem

Dette gør vi med henblik på at kunne håndtere dit medlemskab. Vores grundlag for denne behandling er vores aftale med dig om medlemskab og en legitim interesse i at behandle oplysninger, hvor vi vurderer, at vores legitime interesse ikke bliver oversteget af din interesse i ikke at få behandlet dine Personoplysninger.

Der vil i visse situationer blive videregivet kontaktinformation om dig til vores frivillige til brug for konkrete events, f.eks. i forbindelse med medlemsmøder m.v.

Vi beholder disse Personoplysninger så længe du er medlem af PROPA, og vi sletter dem efter 5 år fra udgangen af det regnskabsår, hvor du måtte melde dig ud af PROPA.

Bidragsydere

Vi indsamler følgende kategorier af Personoplysninger om dig, hvis du tidligere har ydet bidrag til PROPA:

 • Kontaktinformation
 • Bidragshistorik
 • Bidragstype
 • CPR-nummer, såfremt dette oplyses med henblik på skattefradrag

Dette gør vi med henblik på at kunne håndtere dit bidrag og at kunne kontakte dig igen med henblik på at kunne indsamle midler til vores formål som organisation, som er at skabe opmærksomhed om prostatakræft. Vi registrerer også, hvis du har orienteret os om, at du ikke vil kontaktes på en specifik kontaktmulighed, fx email.

Vores grundlag for denne indsamling er både vores aftale med dig, om at du yder et bidrag til os og en legitim interesse i at indsamle disse midler, hvor vi vurderer, at vores legitime interesse ikke bliver oversteget af din interesse i ikke at få behandlet dine Personoplysninger.

Vi opbevarer oplysningerne i 5 år efter dit bidrag. Det gør vi for at kunne leve op til reglerne om bl.a. bogføring og for at kunne dokumentere dit bidrag.

Deltagere på vores events

Vi indsamler følgende kategorier af Personoplysninger, når du deltager på et af vores events:

 • Kontaktinformation
 • Eventtype
 • Deltagelseshistorik

Dette gør vi for at kunne håndtere din deltagelse på vores event. Vores grundlag for denne behandling er vores aftale med dig om denne deltagelse og en legitim interesse i at behandle oplysninger om dine interesser, hvor vi vurderer, at vores legitime interesse ikke bliver oversteget af din interesse i ikke at få behandlet dine Personoplysninger.

Vi opbevarer oplysningerne i op til 5 år efter din deltagelse i vores events.

Frivillige

Vi indsamler følgende kategorier af Personoplysninger om dig, hvis du er frivillig hos PROPA:

 • Kontaktinformation
 • Frivillighedstype
 • Aktivitetshistorik

Dette gør vi med henblik på at kunne håndtere din bistand som frivillig, herunder kontakte dig i forskellige sammenhænge.

Vores grundlag for denne indsamling er vores aftale med dig om, at du er frivillig for PROPA.

Vi sletter oplysningerne 5 år efter, at du er ophørt med at være frivillig hos os.

Deltagere i vores undersøgelser

PROPA gennemfører en række undersøgelser, der relaterer sig til prostatakræft og kræftbehandling. Nogle undersøgelser er anonyme, og andre ikke. Hvis du deltager i en af vores ikke-anonyme undersøgelser, indsamler vi følgende kategorier af Personoplysninger om dig:

 • Kontaktinformationer
 • Undersøgelsestype

Personoplysningerne bliver alene anvendt og behandlet til brug for formål relateret til den eller de undersøgelser, som du deltager i.

Vores grundlag for denne indsamling og behandling vil oftest være et samtykke, men der vil også være situationer, hvor indsamlingen kan ske med en legitim interesse, hvor vi vurderer, at vores legitime interesse ikke bliver oversteget af din interesse i ikke at få behandlet dine Personoplysninger.

Vi behandler ikke følsomme personoplysninger, herunder helbredsoplysninger, uden dit udtrykkelige samtykke eller anden hjemmel.

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig i forbindelse med indmeldelse eller løbende kontakt.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt/aftale med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formålene:

1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Foreningens håndtering af abonnenter på nyhedsbreve og lignende
 • Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning samt fundraising aktiviteter.
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder indsamling af CPR-nr. ved evt. skattefradrag for bidrag
 • Levering af materiale (foldere el.lign.), du har bestilt
 • Administration af din relation til os

2) Formål med behandling af oplysninger på frivillige og ledere:

 • Håndtering af frivillige og lederes hverv og pligter i foreningen
 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Udbetaling af godtgørelser, refusioner og lignende
 • Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udøvelse af aktivitet/arrangementer, herunder udfærdigelse af indkaldelser, arrangementsgennemførelser, interne annonceringer m.v.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til landsmøde, regionsmøder m.m.
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningsregi, der viser en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Hvordan vi opbevarer de oplysninger, vi indsamler

Dine Personoplysninger indsamles og opbevares, og vi passer selvfølgelig godt på dem. Oplysningerne er begrænsede til betroede medarbejdere, og vi kontrollerer vores sikkerhedsforanstaltninger således, at oplysningerne ikke hændeligt eller ulovligt slettes, forringes eller fortabes, ligesom de ikke kommer til uvedkommende tredjemands kendskab eller på anden måde misbruges eller bruges i uoverensstemmelse med lovgivningen.

Vi behandler kun personoplysninger om dig, som er relevante og tilstrækkelige til opfyldelse af de formål, vi har med behandlingen.

Dine Personoplysninger opbevares hos en af os valgt ekstern virksomhed. Oplysningerne lagres på servere inden for EU, og dine personoplysninger vil derfor altid være omfattet af beskyttelsen i EU’s databeskyttelsesforordning.

Vi påser, at databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Vi er, over for dig, ansvarlige for opbevaringen af dine Personoplysninger hos databehandleren.

Hvornår vi sletter dine personoplysninger

Vi opbevarer dine Personoplysninger så længe det er nødvendigt til opfyldelse af formålet eller til opfyldelse af lovkrav. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Vi har under de enkelte punkter ovenfor specificeret, hvornår vi sletter de enkelte kategorier af Personoplysninger.
Deling af dine personoplysninger

Udover hvad der er anført ovenfor, kan vi dele dine Personoplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, fx som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder, såsom SKAT.

Vi kan overdrage dine Personoplysninger, når vi i god tro mener, at dette er nødvendigt for:

 • at overholde lovkrav, herunder hvis vi er forpligtede til at overdrage eller dele dine Personoplysninger med retshåndhævende myndigheder.
 • at håndhæve eller anvende vores forretningsbetingelser.
 • at beskytte vores rettigheder, ejendom eller sikkerhed, vores frivillige eller andre.

Betalinger

Hvis du støtter os og giver et bidrag eller melder dig ind i PROPA, sker betalingen via betalingsløsningen QuickPay, som opbevarer dine betalingskortoplysninger. Betaling via QuickPay sker via en Nets-godkendt og PCI-certificeret betalingsløsning.

Cookies

Når du besøger og bruger vores Hjemmeside, skal du acceptere vores Cookiepolitik i vores cookie pop-up. Klik på ’Cookiepolitik’ knappen, som ligger i bunden af alle vores sider for at se vores Cookiepolitik.

PROPA anvender cookies til at optimere brugeroplevelsen på propa.dk og til den fortsatte udvikling af hjemmesiden.

Oplysningerne kan ikke bruges til at identificere dig som enkelt person.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen nederst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke Personoplysninger vi har indsamlet, og som vi opbevarer og behandler om dig. Du kan til en enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få slettet eller begrænset behandlingen af dine Personoplysninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler.

Hvis behandlingen af dine Personoplysninger er baseret på et samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor. Ved din henvendelse undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Ønsker du at klage over vores behandling af dine Personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk

Dataansvarlig

Den dataansvarlige for dine oplysninger er:

PROPA Prostatakræftforeningen
Jernbanegade 23B
4000 Roskilde
Tlf.: 33 12 78 28
E-mail: sekretariat@propa.dk
CVR: 28876343

Læs mere

Generelle brugerbetingelser
Handelsbetingelser
Etiske regler
Cookiepolitik

Senest opdateret: 8. september 2023