PROPA FRIVILLIG GUIDE

Velkommen som frivillig i PROPA!

Vi vil gøre alt for, at du skal føle dig hjemme i vort stærke fællesskab.

Frivillig GUIDEN er for dig, som er frivillig i PROPA. Guiden er tænkt som et værktøj for bestyrelsesmedlemmer i Prostatakræftforeningen PROPA, såvel i Hovedbestyrel­sen og i dets udvalg som i regi­onerne og lokalafdelingerne samt øvrige frivillige i patientstøtte- og pårørendegrupper.

Udgangspunktet er Prostatakræftforeningens vedtægter, beslutnin­ger truffet af Landsmødet og ved­tagelser, som Hovedbestyrelsen har foretaget.

Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg/ arbejdsgrupper til løsning af særlige opgaver.

Frivillig GUIDEN udgives kun i elektronisk form, men du vil kunne printe siderne fra Guiden. Du finder links til alt materiale nedenfor.

Arbejdet i foreningen er baseret på frivillighed og et personligt engagement. Der ydes ikke betaling for det arbejde, man udfører, men for­eningen dækker de direkte udgifter og transport ved delta­gelse i arbejdet.

Som frivillig i PROPA har man tavshedspligt om de personlige og følsomme oplysninger, man måtte komme i besiddelse af.

MAJ, 2024

Poul Risom, Landsformand

* AKTUELT MATERIALE *

Ifølge vedtægterne er alt foreningsarbejde, udført af bestyrelsen selv samt medlemmer af regionale og lokale bestyrelser, ulønnet – men rimelige udlæg refunderes.

Dette princip gælder også for andre PROPA-frivillige, når de arbejder for PROPA. En særlig gruppe PROPA-frivillige er de såkaldte tovholdere:
En tovholder er en PROPA-frivillig, der er udpeget af hovedbestyrelsen, en udvalgsformand, en regionsbestyrelse eller en medlemsvalgt lokalbestyrelse som ansvarlig for en eller flere igangværende aktiviteter eller projekter.

Regionsbestyrelsen er ansvarlig for godtgørelse af lokale/regionale bestyrelser og tovholdere, og regionens budget skal indeholde oplysning om, hvem der tildeles tovholderhonorar eller lokalformandshonorar.

 > HENT AFREGNINGSSKEMA HER

Afregningsskema kan indsendes løbende, men senest d. 15. i måneden efter hvert kvartal. 4. kvartal skal være inde senest d. 20.12.

Kørsel til arrangementer i lokalt eller regionalt regi afholdes af Regionen – afregningsskema indsendes til Regionens kasserer.

Kørsel til arrangementer i landsregi afholdes af Landsforeningen afregningsskema indsendes til PROPAs Sekretariat.

 • Der dækkes broafgift, bilag skal medfølge afregning.
 • Egen fortæring på rejse medtages som rejseudgift.
 • Rejseudgifter dækkes IKKE ved rejser til arrangementer mv., hvor man deltager som almindeligt PROPA-medlem.
 • Der ydes rejsegodtgørelse efter PROPAs regler, når et medlem repræsenterer PROPA, dvs. som anført nedenfor.

Foreningens særlige afregnings-blanket skal altid bruges!

   

Kørsel/rejser i landsregi:

 • Hovedbestyrelsesmedlemmerne kan få dækket deres rejseudgifter til landsmøde, forretningsudvalgsmøder og hovedbestyrelsesmøder. Dette gælder også udvalgsformænd, redaktør, webmaster og tovholdere med møderelaterede funktioner.
 • Regions- og lokalbestyrelsesmedlemmers og lokale/regionale tovholderes rejser til landsmøde.
 • PROPA-frivilliges rejser til kurser og seminarer mv., hvor deltagelse er godkendt af regionsformand eller udvalgsformand

Kørsel/rejser i lokalt eller regionalt regi:

Regions- og lokalbestyrelsesmedlemmer og lokale/regionale tovholdere kan få dækket deres rejseudgifter til regionale/lokale bestyrelsesmøder, seminarer
og medlemsarrangementer efter følgende regler:

 • For bestyrelsesmedlemmer og inviterede PROPA-frivillige: Rejser til bestyrelsesmøder og frivillig-seminarer i egen region.
 • For tovholdere, som er mødeleder eller udpeget af mødeleder som medhjælper: Rejser til arrangementer i egen region.
 • For regionsformænd: Rejser til bestyrelsesmøder, arrangementer og andre PROPA-relaterede møder i egen region.

Der ydes dækning af udgifter til:

 • Fortæring i forbindelse regionsbestyrelsesmøder i flg. gældende takster (se takster for dette).
 • Fortæring i forbindelse med lokale møder (se takster for dette).
 • Rejseudgifter og nødvendige opholdsudgifter til eksterne foredragsholdere.
 • Gaver til eksterne foredragsholdere, som ikke anmoder om honorar, ved medlemsmøder (se takster for dette).
 • Rejseudgifter til foredragsholdere honoreres efter statens takster.

Kørsel og evt. honorar ved møder uden for PROPA-regi

Hvis eksterne inviterer os til at holde et indlæg på deres møde, bedes om km-penge, samt anmodes om donation af et beløb til PROPA. Km-pengene skal indbetales til PROPA, hvorfra km-pengene refunderes til egen konto.

Landsformanden og Hovedbestyrelsens medlemmer, redaktøren for PROPA NYT og formænd for de af Hovedbestyrelsen nedsatte udvalg kan årligt få det af staten godkendte tilskud (987,50 pr. kvartal) til telefon, internet m.m.

Lokalformænd og tovholdere kan efter samme regler få tilskud (550 kr. pr. kvartal).

Der ydes kompensation for hjemmekontor til Landsformanden. Godtgørelsen udgør 2.250 kr. årligt svarende til 562,50 kr. pr. kvartal.

De nævnte beløb dækker også udgifter til kontorhold, printerpapir og printerpatroner mm.

Man kan kun få godtgørelse for én funktion.

Afregningsblanket skal for hovedbestyrelsesmedlemmer, udvalgsformænd og for tovholdere med funktioner i landsregi indsendes til sekretariatet senest d. 15 i
måneden efter hvert kvartal. 4. kvartal skal være inde senest d. 20.12.

Afregningsblanket skal for lokalformænd og lokale/regionale tovholdere indsendes til respektive regionskasserere.

Der ydes dækning af fortæring i forbindelse med udvalgsmøder (se takster for dette).

Der ydes dækning for dokumenterede udgifter i henhold til de af Hovedbestyrelsen godkendte aktiviteters formål, tidsplan og budget.

Foreningens særlige afregnings-blanket skal altid bruges!

Andre udgifter dækkes efter forudgående aftale med Regionsformanden og på baggrund af dokumentation.

Bilag og kvitteringer skal være forsynet med forklarende tekst om formålet.

Lokaleleje, mødefortæring, gaver og rejseudgifter for foredragsholder ved medlemsmøder medtages som Mødeudgifter, og afregningsskema sendes i disse tilfælde til Regionens kasserer, som refunderer beløbet af fra Regionens bankkonto.

Foreningens særlige afregnings-blanket skal altid bruges!

Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formænd for nedsatte udvalg samt personer, som i særlig grad har været aktive i foreningen, betænkes ved runde fødselsdage (50, 60, 70, 75, 80 og 90 år) med en vingave.

Ved længerevarende indlæggelse på sygehus eller hospice sendes blomster og ved dødsfald en bårebuket.

Deadline for PROPA NYT i 2024

    

Udgave Off. deadline

– advisering til redaktionen om indlæg

Intern deadline

– sidste frist for aflevering af tekst og billeder

Udgivelse

– start på distributionsugen af bladet

Nr. 1-24

15. jan. 2024

31. jan. 2024

28. febr. 2024

Nr. 2-24

15. apr. 2024

30. apr. 2024

31. maj 2024

Nr. 3-24

15. juli 2024

31. juli 2024

30. aug. 2024

Nr. 4-24

15. okt. 2024

31. okt. 2024

30. nov. 2024

    

Input til Mødekalenderen i PROPA Nyt – nye arrangementer og rettelser til allerede indmeldte arrangementer – bedes sendt til sekretariat@propa.dk inden intern deadline. Du kan også sende input løbende, da aktivitetskalenderen på propa.dk altid bliver opdateret straks, vi modtager input.

Benyt dette skema til Aktivitetskalenderen

    

Input til Bestyrelsesoversigten – navne i lokal- og regionsbestyrelser – bedes sendt til sekretariat@propa.dk inden intern deadline. Du kan også sende input løbende, da oversigten over regions- og lokalbestyrelser på propa.dk altid bliver opdateret straks, vi modtager input.

Benyt dette skema til Bestyrelsesoplysninger

Alle kan blive medlem i PROPA

Medlemskab kan tegnes som

 • Enkeltperson – kontingent, kr. 285/år
 • Husstand – kontingent, kr. 450/år

Erhverv ( privat firma, offentlig virksomhed, forening, institution eller organisation, der kan tilslutte sig foreningens formål) – kontingent, kr. 5.200/år

Proceduren for optagelse som medlem i foreningen er den samme for alle medlemsgrupper:

Man kan melde sig ind i Prostatakræftforeningen PROPA via hjemmesiden www.PROPA.dk eller ved at ringe til Landssekretariatet på tlf. 33 12 78 28.

Ved indmeldelser før 1. oktober betales fuldt medlemskontingent for indmeldelsesåret.

Medlemmer indmeldt efter 1. oktober opkræves et årskontingent, som så gælder resten af indeværende år samt hele det nye år. De bliver således først opkrævet nyt kontingent i slutningen af det næste kalenderår.

Rykkerprocedure

Alm. betalingsfrist for kontingent er 10. januar.

Primo februar udsendes fra Sekretariatet rykkerbrev til de medlemmer, som ikke har betalt kontingent inden fristens udløb den 15. januar. Ny forfaldsdato er 10. februar.

Betales kontingentet ikke inden denne dato, rykkes medlemmet hvis muligt pr. telefon af den pågældende region.

Hvis kontingentbetalingen ikke er indgået senest d. 1. april, slettes den pågældende som medlem.

Se Årshjul

Her er lidt gode råd til ansøgning om §18-midler i din kommune og nabokommuner:

https://frivillighed.dk/analyser/artikler/kan-vi-soege-ss18-midler-i-andre-kommuner-end-i-vores-egen

PROPA er af myndighederne anerkendt som en velgørende forening. Det giver personer og virksomheder mulighed for at opnå fradrag for bidrag til PROPA.

Sådan kan man støtte PROPA

Særregler omkring arv

Forholdet til pressen har stor betydning for PROPA

Det er derfor vigtigt, at henvendelser fra interessenter eller presse, der har landsdækkende eller principiel betydning, skal henvises til og besvares af Landsformanden eller i dennes fravær af Næstformanden.

Henvendelser, der alene har et lokalt formål eller interesse, skal henvises til den pågældende Lokal- eller Regionsformand eller Landsformanden.

Det er den sunde fornuft, der skal råde.