PROPA indkalder til ordinært Landsmøde 2022

lørdag d. 30. april 2022 kl. 10:00 – 15:00 på

Milling Hotel PARK, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

I henhold til gældende vedtægter indkaldes til ordinært Landsmøde med følgende dagsorden:

09.30-10.00  Ankomst, registrering samt kaffe/te og rundstykke

10.00-10.05   Velkomst ved landsformand Tonny Clausen

10.05-10.15    Fællessang

10.150-12.00  Ordinært Landsmøde med følgende dagsorden

 1. Valg af dirigent, som ikke må være medlem af Hovedbestyrelsen.
 2. Valg af referent og stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning, herunder beretning for Prostatakræftfonden – læs Beretningen her.
 4. Fremlæggelse af årsrapport for det senest afsluttede regnskabsår, med revisionens påtegning, til Landsmødets godkendelse.
 5. Fremlæggelse af aktivitetsplan og budget for indeværende regnskabsår.
 6. Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende regnskabsår.
 7. Behandling af indkomne forslag.

Forslag, som ønskes behandlet på Landsmødet, skal skriftlig eller via e-mail være foreningens sekretariat i hænde senest fire uger før Landsmødet.

 1. Beslutning om antal af Landsmødevalgte bestyrelsesmedlemmer jf. §5, stk. 1., herunder antal valgte i lige og ulige år
 2. Valg til Hovedbestyrelsen
 • Valg af Landsformand i ulige år. Vælges en regionsformand som landsformand, skal denne forlade sin post som regionsformand.
 • Valg af to til tre bestyrelsesmedlemmer i ulige år og valg af to bestyrelsesmedlemmer i lige år. Højst to af de landsmødevalgte bestyrelsesmedlemmer kan komme fra samme Region.
 • Valg af tre suppleanter.
 1. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.
 2. Valg af kritisk revisor og kritisk revisorsuppleant.
 3. Eventuelt.

12.00 – 13.00  Frokost

13.00 – 13.45   Helbredt – men med hvilke omkostninger? Hvad er senfølger, og hvordan hjælper vi bedst patienterne?

                           Foredrag af Bobby Zachariae, Professor, dr.med, cand.psych.

                           Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

13.45 – 14.45    En kortlægning af kræftrehabilitering viser, at der er behov for at styrke det tværsektorielle samarbejde mellem                                                    kommuner, almen praksis og hospitalsafdelinger. Om muligheder og udfordringer i samarbejdet.

                           Foredrag af Ane Bonnerup Vind, Videnchef, overlæge, ph.d., REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation

14.45                 Tak for i dag

15.00                 Socialt samvær over et glas øl, vand eller vin

  

Hele programmet kan hentes som pdf her

Landsmøde 2022: Tilmelding og betaling

Deltagelse i Landsmødet er gratis for medlemmer. For ikke-medlemmer koster det kr. 200.

Frokost koster kr. 100 pr. person for både medlemmer og ikke-medlemmer.  Ikke-medlemmer kan således spare kr. 200 på deltagelse ved at blive medlem!

Tilmelding til Landsmødet er nødvendig og sker ved indbetaling af kr. 100,- pr. deltager for frokosten samt evt. betaling for ikke-medlemmer til PROPAs bankkonto med reg.nr. 2253, kontonummer 54 98 710 362 eller via MobilePay 66587.

HUSK ved tilmelding og betaling at anføre medlemsnummer samt antal deltagere til mødet.

Betalingen/tilmeldingen skal være sket senest fredag den 25. marts 2022

VIGTIGT: Er betaling for frokosten ikke modtaget inden denne dato, er man ikke tilmeldt.

  

Transport: Der er gode parkeringsforhold ved konferencecentret (gratis).

  

Bliver man forhindret i at deltage i Landsmødet, er det meget vigtigt at melde afbud.

Indbetalte beløb for frokost/deltagelse vil blive refunderet, forudsat afbuddet er meddelt PROPAs Sekretariat på sekretariat@propa.dk eller tlf. 33 12 78 28 (kl. 10-14) senest den 7. april 2022. Efter denne dato skal PROPA betale fuld pris til hotel PARK, og vi refunderer derfor ikke pengene.

Hvis der ønskes mere information, kan du kontakte PROPAs Sekretariat på tlf. 33 12 78 28. 

Vi har brug for din deltagelse! PROPAs Landsbestyrelse opfordrer vores medlemmer til stort fremmøde ved Landsmødet. Som medlem kan du få lejlighed til at fremkomme med dine synspunkter og gøre din mening gældende! Foreningen står over for mange spændende opgaver og har i den forbindelse stærkt brug for din hjælp i det organisatoriske arbejde. Har du lyst til at deltage i nogle af de mange opgaver, så henvend dig gerne til et af landsbestyrelsesmedlemmerne eller til én af vore talrige lokalafdelinger.

Vi glæder os til at se dig til Landsmødet