Kend dine muligheder for erstatning

Af Britt Nørbak. Foto: Privat og arkiv

En sjælden og alvorlig komplikation efter kræft, en forkert behandling eller en forsinket kræftdiagnose kan udløse erstatning. Her fortæller advokat Søren Kroer, hvordan du gratis kan anmelde sagen, og hvorfor det kan være svært for kræftpatienter at opnå erstatning.

I slutningen af 2018 og begyndelsen af 2019 var Søren Kroer meget i medierne i kraft af sit virke som advokat. Han repræsenterer patienter, der har anlagt sag om erstatning i forbindelse med deres sygdoms- og behandlingsforløb.

Advokatfirmaet Kroer/Fink er specialiseret i personskadeerstatning og samarbejder med flere patientforeninger, herunder Dansk Brystkræft Organisation, hvor Søren Kroer i 2018 førte en sag helt til Højesteret. Selv om Højesteret afviste, at en kvinde, der blev screenet for sent for brystkræft og senere fik konstateret sygdommen, havde krav på erstatning, fordi Region Hovedstaden henviste til ressourcemangel, har sagen medført, at regeringen med en lovændring vil sikre patienters adgang til erstatning, hvis de ikke indkaldes rettidigt til screeningsundersøgelser.

– Når vi går i retten, nytter det noget. Selv i de sager, hvor vi ikke vinder. Patientforeninger og i særdeleshed Kræftens Bekæmpelse har stor politisk bevågenhed. Derfor kan PROPA gøre en forskel for sine medlemmer ved at bakke dem op, hvis deres behandling ikke er forløbet som forventet, siger advokat Søren Kroer.

Gratis hjælp til PROPA’s medlemmer

Advokatfirmaet Kroer/Fink vil gerne samarbejde med PROPA og hjælpe foreningens medlemmer, hvis de har brug for det.

– Hvis du har henvendt dig til egen læge med en mistanke om kræft og ikke er blevet taget alvorligt, og det senere viste sig, at du havde ret og fik konstateret kræft, så er det muligt at anmelde en patientskadesag. Det behøver ikke at være en læge eller en kirurg, der har begået en fejl, før du kan anmelde en sag. Det kan også være, at du har fået en sjælden og alvorlig komplikation efter kræftbehandlingen. Det er gratis og nemt at anmelde en sag til Patienterstatningen, og det kan gøres elektronisk på deres hjemmeside. Selv om du har fået udbetalt en forsikring i forbindelse med kritisk sygdom, er det også muligt at anmelde en sag til Patienterstatningen, siger Søren Kroer.

– Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har fået den rette behandling eller ej, er det muligt at anmelde sagen, og det kan jeg rådgive om. Hvis du allerede har anmeldt sagen og ikke er enig i den afgørelse, der er truffet, er det muligt at sende afgørelsen til mig og få et mundtligt svar fra mig. Det tager jeg ingen penge for. Hvis du derefter vælge at føre en ankesag hos Ankenævnet for Patienterstatningen, koster det penge, hvis jeg som advokat skal føre sagen i retten, forklarer Søren Kroer.

Kræftpatienter skal tåle mere end andre

Det skal først anerkendes, at du i det hele taget har krav på erstatning. Derefter skal erstatningen udmåles, og beløbet hænger blandt andet sammen med, om du for eksempel søger erstatning for svie og smerte, varigt mén, tabt arbejdsfortjeneste eller tab af erhvervsevne.

– Du skal være psykisk robust, så du kan klare at få et eventuelt afslag. Når det er sagt, mener jeg i høj grad, at det er værd at overveje at anmelde en patientskadesag, understreger Søren Kroer.

Patienter risikerer desværre at skulle kæmpe i årevis mod myndighederne, og kræftpatienter skal kunne tåle mere, end dem der eksempelvis har brækket en arm. Ifølge Søren Kroer og andre kritikere fortolker Patienterstatningen og Ankenævnet for Patienterstatningen den såkaldte tåleregel alt for restriktivt.

– Enkelte fejl bliver altid anerkendt, for eksempel hvis der er skåret forkert under en operation, eller hvis patienten har fået forkert medicin. Men jo farligere en sygdom er, jo mere skal patienten kunne tåle. Vi har desværre erfaret, at kræftpatienter bliver ekstra hårdt ramt, selv om deres kræft er opdaget i et tidligt stadig, og prognosen er god. Patienterstatningen og Ankenævnet for Patienterstatningen tager ikke hensyn til, at mange flere kræftpatienter end tidligere overlever deres sygdom. Kræftpatienter og mennesker med forstadier til kræft skal tåle næsen hvilken som helst skade uden at få erstatning. Det er helt urimeligt og ikke i overensstemmelse med retspraksis.

Hvis vi vil ændre på det, er vi nødt til at anmelde sagerne og eventuelt føre dem ved domstolene, siger Søren Kroer. Han har senest vundet to sager i retten, som viser, at praksis er for hård. I den ene sag blev en mand totalinvalideret under en planlagt hjerneoperation. I den anden sag fik en mand svære varige skader efter at have fået fjernet en godartet polyp i tarmen. Patienterstatningen og Ankenævnet for Patienterstatningen havde givet afslag på erstatning i begge sager, men efter mændene og Søren Kroer tog sagerne i retten, fik de medhold.

Hvis du har et spørgsmål vedr. en eventuel patientskadesag, kan advokat Søren Kroer kontaktes på tlf.: 71 99 29 29 og mail: sk@kroerfink.dk

Dine rettigheder som patient

Alle patienter er omfattet af en offentlig erstatningsordning. Ordningen dækker, hvis du kommer til skade i forbindelse med behandling på et offentligt hospital, et privathospital, hos egen læge, hos en speciallæge eller hos andre privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner. Det er Patienterstatningens opgave at sikre, at patienter får den erstatning, de er berettiget til efter loven. Det er gratis at anmelde en sag. Patienterstatningen afgør, om en patient skal have erstatning, men det er regionerne og forsikringsselskaberne, der udbetaler selve erstatningen. Læs mere på pebl.dk, hvor du kan anmelde din sag elektronisk.

Lægemiddelskade kan også anmeldes

Det er også muligt at anmelde en lægemiddelskade, hvis du mener, at du har fået en skade af et bestemt lægemiddel. Der kan tildeles erstatning, hvis de skadelige bivirkninger med overvejende sandsynlighed skyldes et lægemiddel, og hvis skaden går ud over, hvad patienten med rimelighed bør acceptere. Skadens omfang vejes altid op imod patientens sygdom og den nødvendige behandling. Patienterstatningen afgør, om en patient skal have erstatning, og det er Sundheds- og Ældreministeriet, der udbetaler selve erstatningerne. Kilde: pebl.dk

Vær opmærksom på forældelsesfristen

Skader indtrådt fra og med d. 1. januar 2008 bliver forældet tre år efter, at du har fået kendskab til skaden, og der gælder en absolut forældelsesfrist på 10 år fra skadesdatoen for både behandlings- og lægemiddelskader.