Holdninger, overvejelser og erfaringer med

Cannabis til medicinsk brug blandt personer med prostatakræft

en dansk spørgeskemaundersøgelse

Af Karoline Lichon Hesthaven, forskningsassistent & Peter Derek Christian Leutscher, professor

 

Den danske forsøgsordning med cannabismedicin

I januar 2018 blev en 4-årig forsøgsordning med cannabismedicin igangsat i Danmark på foranledning af Folketinget. Ordningen gjorde det muligt for læger at udskrive cannabismedicin på recept til patienter med behov for supplerende medicinsk lindring af forskellige symptomer, herunder smerter, kvalme og nedsat appetit, hvor den almindelige, også kaldet konventionelle medicin, som patienten har fået ordineret, ikke har virket tilstrækkelig symptomlindrende og/eller forårsaget udtalte bivirkninger.

Det er nu besluttet, at forsøgsordningen, der efter planen skulle ophøre med udgangen af 2021, i stedet for skal forlænges i en yderligere 4-årig periode til og med 2025. Baggrunden for denne beslutning er, at der ikke har været en tilstrækkelig indsamling af patientdata i løbet af den første periode, og det derfor ikke har været muligt i tilstrækkeligt omfang at evaluere på, i hvilket omfang ordningen har fungeret tilfredsstillende for patienter og læger. Ligeledes har der været mangel på godkendte cannabismedicin produkter til afprøvning i forsøgsordningen. Begge disse kritiske forhold tilstræbes det nu at få rettet op på i forbindelse med forlængelsen af forsøgsordningen.

   

Ny viden om cannabis til medicinsk brug

Nogle af ovenfor anførte symptomer rapporteres i forskellig grad af personer med kræftsygdom, alt afhængig af diagnose og det kliniske forløb. Således vil nogle personer, som er blevet diagnosticeret med prostatakræft, tilsvarende nikke genkendende til disse symptomer. Nogle personer har dog ikke nødvendigvis oplevet sådanne symptomer i forbindelse med prostatakræft og nogle har, enten tidligere eller aktuelt.

Symptomerne lader sig ofte lindre med brug af lægemidler i gruppen af konventionel medicin. Cannabismedicin indgår i dag ikke i den gruppe af konventionel medicin, eftersom at cannabis på mange måder er ny form for medicinsk behandling med nogle lidt andre virkningsmekanismer end konventionel medicin. En helt ny medicinsk behandling er cannabismedicin dog ikke. Cannabis er en flertusinde år gammel kulturplante, som netop har været brugt til symptomlindring op til moderne tid.

Der er generelt god dokumenteret viden om effekt og bivirkninger, samt tilsvarende gode kliniske erfaringer i forhold til anvendelse af konventionel medicin.  Der eksisterer med andre ord god evidens, dvs. bevis for at medicinen virker efter hensigten med behandlingen, enten kurerende, sygdomsstabiliserende og/eller symptomlindrende.

I forhold til niveauet af evidens for anvendelse af cannabismedicin til stabilisering af sygdomme eller lindring af symptomer er dette moderat til højt inden for nogle sygdomme og symptomområder, men også lavt eller slet ikke-eksisterende inden for andre. Flere spørgsmål i forhold til klinisk evidens står fortsat helt eller delvist ubesvaret hen indenfor området af cannabismedicin. Men i disse år pågår der internationalt, og ligeledes i Danmark, en stigende forskningsaktivitet indenfor cannabis til medicinsk brug, som vil kunne gøre os klogere på området i fremtiden.

Det er netop i denne kontekst, at forsøgsordningen har været tænkt ind i forhold til at generere ny viden om muligheder, men naturligvis også begrænsninger, for anvendelse af cannabismedicin i fremtidens sundhedsvæsen, heriblandt til personer med kræft.

 

Et cannabismedicin behandlingsstudie

Tidligere på året skrev jeg en artikel til PROPA NYT (1. marts 2021) med titlen ”Gammel vin på ny flaske -cannabismedicin i en evidens-baseret tidsalder”. I artiklen blev der fortalt om den historiske baggrund for cannabis til medicinsk anvendelse, forsøgsordningen og lidt om hvordan cannabismedicin virker. Afslutningsvis i artiklen blev det fremhævet, at der er behov for randomiserede kliniske studier, også kaldet lodtrækningsstudier, til at tilvejebringe et større og mere solidt datagrundlag i forhold til evalueringen af evidens for anvendelse af cannabismedicin til symptomlindring blandt personer med kræft.

Et sådant studie tilstræbes udført i en nær fremtid med særlig fokus på personer med prostatakræft. Studiet har fået navnet ProCan, og bag dette står en række forskere ved de urologiske afdelinger på henholdsvis Aalborg Universitetshospital og Århus Universitetshospital samt Center for Klinisk Forskning ved Regionshospital Nordjylland.

  

En spørgeskemaundersøgelse

I forbindelse med planlægning af dette vigtige kliniske studie, hvor cannabismedicin skal afprøves til personer med prostatakræft i forhold til symptomlindring og andre effektmål, samt bivirkninger, er det af forskningsgruppen i samarbejde med PROPA besluttet at udføre en spørgeskemaundersøgelse, der henvender sig specifikt til personer, som aktuelt har eller tidligere har haft prostatakræft.

Kræftens Bekæmpelse gennemførte i 2017 en nogenlunde tilsvarende spørgeskemaundersøgelse med spørgsmål vedrørende erfaringer med cannabis til medicinsk brug. Der er nu gået fire år siden denne spørgeskemaundersøgelse blev udført, og vi mener, at tiden er moden til en ny undersøgelse. For der kan være sket ændringer af forskellig karakter i løbet af den første forsøgsperiode. Endvidere vil vi gerne have fokus på prostatakræft specifikt i forhold til den tidligere undersøgelse, der omhandlede kræft mere generelt.

Endelig ser vi muligheden for med den aktuelle spørgeskemaundersøgelse at få indsamlet vigtige oplysninger, der skal gøre os klogere i forhold til, at vi har et så godt vidensgrundlag som muligt i forbindelse med planlægningen af det kliniske forsøg med afprøvning af cannabismedicin. Denne tilgang vil gøre det muligt at få så mange relevante facetter omkring forløb med prostatakræft inddraget i forsøgsprotokollen.

   

Fakta om spørgeskemaundersøgelsen

Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at få et så dækkende indblik som muligt i holdninger, overvejelser og erfaringer blandt personer med prostatakræft i forhold til cannabis til medicinsk brug.

   

Undersøgelsen starter primo december 2021 via PROPA Nyt, samt PROPAs hjemmeside, og forventes afsluttet med udgangen af januar måned 2022.

Deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen kan ske, hvis du aktuelt har eller tidligere har haft prostatakræft. Det er muligt at deltage, uanset om du har et nuværende brug, tidligere brug eller aldrig har brugt cannabis som medicinsk anvendelse i forbindelse med dit prostatakræftforløb.

Spørgeskemaet består af tre dele 1) information om dit prostatakræftforløb, 2) livskvalitet, 3) holdning og erfaring med cannabis som medicinsk anvendelse. Spørgeskemaet forventes at tage ca. 30 minutter at udfylde.

Det er naturligvis på helt frivillig basis at deltage i undersøgelsen ligesom at deltagelse sker på absolut anonym vis med overholdelse af de danske regler for datasikkerhed og med anvendelse af Research Electronic Data Capture (REDCap), som er et sikkerhedsgodkendt datamanagementsystem.

Resultaterne og konklusioner fra undersøgelsen vil blive formidlet i PROPA NYT, og endvidere som en artikel i et internationalt videnskabeligt tidsskrift.

Vi håber på så stor deltagelse som muligt – for jo flere deltagere, des mere viden vil undersøgelsen kunne bidrage med.

    

Link til spørgeskemaet: https://redcap.link/PROPA

Mere information om spørgeskemaundersøgelsen kan fås ved henvendelse til Karoline Lichon Hesthaven fra Center for Klinisk Forskning, Regionshospital Nordjylland på k.hesthaven@rn.dk.