Organiseret screening for prostatakræft – hvad sker der i Europa?

Af Jens Jørgen Madsen, medlem af PROPA Markedsførings- og Kommunikationsudvalg

  

Prostatakræft er en lumsk kræftform. Når man mærker symptomer på prostatakræft, er den ofte uhelbredelig,

Vi har ikke organiseret screening i Danmark for prostatakræft. (Uorganiseret screening er, når mænd beder deres læge om en PSA test med check af prostatastørrelse hos egen læge).

Der er imidlertid en stor udvikling i gang på prostatakræft området.

EU Rådet har ved udgangen af 2022 vedtaget en intensiveret handlingsplan for kræftbekæmpelse.

Kræft er meget udbredt I Europa. I 2020 var 2,7 millioner mennesker diagnosticeret med kræft i EU.

EU’s handlingsplan anbefaler at opstarte ”organiseret” screening for prostatakræft. Anbefalingen indeholder gradvis opstart for erfaringsopsamling og med en plan for hele landet.

Organiseret screening gør det muligt at opdage kræft på et tidligt stadie, før den spreder sig.

Dette gør, at behandlingsmulighederne er meget bedre og giver mænd efterfølgende bedre livskvalitet.

  

Hvad sker der så med organiseret screening i EU?

Letland og Litauen har allerede fuldt implementeret organiseret screening med tilgængelig erfaring.

En række europæiske lande er i gang med at følge EU´s anbefaling vedr. gradvis opstart af screenings programmer, nemlig Sverige, Tjekkiet, Estland, Cypern og Slovenien.

England har NGO organiseret screening på en mindre skala af 50.000 mænd per år.

Holland er i diskussion med sundhedsmyndighederne om et pilotprojekt for organiseret screening.

Schweiz er nået til enighed i den nationale urologiske forening om at forfølge organiseret screening.

  

Hvor går udviklingen hen?

Der er en rivende udvikling i gang teknologisk og erfaringsmæssigt: Multi parametrisk MR-scanning giver

stadig sikrere resultater; erfaringer og data udveksles over landegrænser, og man begynder at anvende ”big data” og AI (Kunstig Intelligens).

Studier er gennemført af en række europæiske universiteter og urologiske organisationer.

Det anføres, at der er evidens for, at målrettede, centralt styrede og organiserede screenings programmer vil give gunstige resultater i form af færre dødsfald, bedre livskvalitet for prostatakræft patienter og reducerede samlede udgifter til behandling.

EU Rådets anbefaling er betinget af det enkelte medlemslands situation, f.eks. sundhedsvæsenets kapacitet med hensyn til teknologisk udstyr, personale, faglige kompetencer, dataopsamlingssystemer og økonomiske formåen.

Gennemførelse af screenings programmer efter en ensartet standard og med international udveksling af data og erfaring er desuden vigtigt for nationalt at opnå den bedste faglige udvikling og for løbende at kunne justere tilrettelæggelse og gennemførelse af screenings programmer.

På den baggrund er 2 store projekter igangsat, der hver især vil samle og koordinere erfaringer, viden og ideer over landegrænser i Europa.

PRAISE-U projektet: PRostate cancer Awareness and Initiative for Screening in EU

Projektet har til formål at fremme tidlig opsporing og diagnosticering af prostatakræft gennem design af algoritmer for udgifts effektiv tidlig opsporing af prostatakræft – og som kan tilrettes nationale forhold.

Projektet – der har et budget på tæt ved 100 millioner DKK – blev startet op i april 2023 og forventes afsluttet i marts 2026.

Projektet gennemføres af et multidisciplinært konsortium af 25 institutioner fra 12 medlemslande – heriblandt Danmark, v/Region Midtjylland.
Polen, Irland, Schweiz, Spanien og Litauen deltager i projektet med pilotprojekter, der skal bidrage med at man kan pejle sig ind på retningslinjer for mest hensigtsmæssig gennemførelse af screeningsprogrammer – herunder anvendelse af AI og Big Data.

   

EUCAM er et projekt til at etablere et centralt data forbindelsesled mellem et overordnet EU-niveau og nationale databaser og initiativer.

Projektet er startet op i 2023 og forventes afsluttet i 2026.

13 EU-lande forsyner i øjeblikket projektet med scanningsdata – heriblandt Sverige.

Hvis vi i Danmark skal bekæmpe prostatakræft efter de højeste internationale standarder, kræver det sundhedsvæsenets beslutning – nu – om hurtigst muligt at opstarte nationalt styrede og organiserede screeningsprogrammer.

En opstart, der starter med klarlægning og planlægning af alle relevante facetter – i en løbende parallel dialog med lande, der er i gang, samt PRAISE-U & EUCAM projekterne.

Det vil være rettidig omhu, set i lyset af at tidshorisonten er lang, fra opstart af organiserede screeningsprogrammer til fuldt implementerede landsdækkende programmer.
I Danmark tog det ca. 10 år for brystkræft.